Zaznacz stronę

XP Sp. z o.o.

czyli czym się zajmujemy….

Nasza firma działa w branży ochrony osób i mienia, jak również w gałęzi swojej działalności zajmuje się obsługą techniczną nieruchomości oraz usługami porządkowo-czystościowymi. Można powiedzieć „Agencja Ochrony jak każda jedna” ale różni nas jedna wyjątkowa rzecz.

XP Sp. z o.o. jest pracodawcą wrażliwym społecznie, co to znaczy – większość pracowników zatrudnionych w firmie są osobami niepełnosprawnymi działając na mocy Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu możemy zapewnić naszym pracownikom stabilne zatrudnienie.

o firmie

XP Sp. z o.o. jest prężnym i szybko rozwijającym się podmiotem gospodarczym, który działa na polskim rynku od początku 1992 roku.

Jesteśmy Firmą stabilną, z doświadczeniem, wiedzą, dużym potencjałem ekonomicznym i technicznym, a swoje usługi świadczymy z poszanowaniem obowiązującego prawa, interesu klienta oraz z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej, dzięki czemu nasi klienci mogą nam w pełni zaufać.
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania  w  obrocie prawnym, zgodnie z ustawowymi wymogami. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie całego kraju.

Posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0154/04

Nasz zespół

Ireneusz Kozikowski

Ireneusz Kozikowski

Prezes Zarządu

Osoba zarządzająca firmą, doświadczenie i profesjonalizm w każdym calu.

Michał Piórkowski

Michał Piórkowski

Specjalista ds. Marketingu

Osoba odpowiedzialna za marketing i wizerunek firmy, przetargi publiczne jak również tworzenie materiałów reklamowych. Wyznaję zasadę „nie ma rzeczy niemożliwych”

Zakres świadczonych usług:

 • bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia,
 • opracowywania planów ochrony,
 • dozoru terenu, obiektów (recepcje, portiernie)
 • projektowania instalacji  elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji i konserwacji,
 • podłączenia lokalnych systemów alarmowych do monitorowania,
 • tworzenia struktur sieciowych i sprzętowych
 • monitoring aktywny przez Internet
 • zarządzanie nieruchomościami
 • usługę kompleksowego sprzątania.

 

Realizując zamówienie na najwyższym poziomie proponujemy:

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń pracowników ochrony mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki Państwa obiektów,
 • ścisła współpraca z pionem ds. bezpieczeństwa
 • dokonywanie analiz oraz co miesięczne raportowanie ich celem podniesienia poziomu wykonywanych usług ,
 • współpraca z odpowiednimi służbami (Policja, Straż Miejska, itp.),
 • profesjonalny nadzór nad realizacją kontraktu,
 • zachowanie w pełnej tajemnicy informacji co do rodzaju ochrony oraz jakości zabezpieczeń w Państwa Firmie.
 • pracownicy ochrony ubrani są w kompletne sorty mundurowe (stosownie do pory roku), z widocznym identyfikatorem i zgodnie z Państwa życzeniem

LODOŁAMACZE

Nasza firma od lat jest uczestnikiem plebiscytu LODOŁAMACZE. Jest dla nas ogromnym zaszczytem. W roku 2014 po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni na Galę Centralną, która odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Nasza obecność na Gali zwieńcza trudy pracy i mobilizuje do dalszych starań.

lodolamacze-logo

2 + 3 =

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą
zapraszamy do kontaktu:

XP Sp. z o.o.

ul. Belgradzka 5
02-793 Warszawa
NIP: 113-00-17-229

tel.: 22 618 02 57
fax.: 22 629 08 86
mail: [email protected]

 

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI XP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez XP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 5 w Warszawie.

I. INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH I O ADMINISTRATORZE

 Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne dane podane nam przez osobę/podmiot dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo itd. Z chwilą podania swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką.

Administratorem danych osobowych jest XP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 5, 02-793 Warszawa, dostępny pod adresem e-mail: [email protected] , lub pisemnie na adres Administratora.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

II. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanym dalej „Rozporządzeniem”  oraz przepisów prawa krajowego.

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. rekrutacji – proces rekrutacji prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) i f) Rozporządzenia, w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą, potencjalnych przyszłych pracowników; okres przechowywania danych to 2 lata; podanie danych ma charakter dobrowolny;
 2. przetwarzania danych pracowników- proces przetwarzania danych pracowników prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów prawa; okres przechowywania danych to 50 lat; podanie danych ma charakter obowiązkowy;
 3. obsługi klienta – proces obsługi klienta prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów, w imieniu których występują ich przedstawiciele, okres przechowywania danych to 6 lat; podanie danych ma charakter obowiązkowy;
 4. sprzedaży – proces sprzedaży jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu przedstawienia oferty własnych usług i produktów oraz zawarcia umowy, okres przechowywania danych to 6 lat, podanie danych ma charakter obowiązkowy;
 5. marketingu – proces marketingu prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług wszelkimi kanałami komunikacji, okres przechowywania danych to 2 lata, podanie danych ma charakter dobrowolny.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 2. usunięcia swoich danych,
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia swoich danych osobowych,
 5. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje tę osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje o szczegółach tego przetwarzania, udzielając informacji o przysługujących jej prawach.

Administrator, w odpowiedzi na żądanie osoby/podmiotu – nie później niż w terminie 1 miesiąca – udziela informacji o podjętych w związku z tym żądaniem działaniach. Termin powyższy może zostać wydłużony o dodatkowe 2 miesiące w przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze. O konieczności wydłużenia terminu Administrator powiadomi osobę/podmiot.

IV. ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom, z usług których korzysta się przy realizacji umowy np. firmom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie itd. Oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom i prokuraturze – ale tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych dostęp do nich mogą mieć wyłącznie pracownicy i podwykonawcy Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

V. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Każdy ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania
 4. dane osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku ustawowego.

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenie danych w tym danych osobowych. Udostępnienie tych danych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.
 2. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora może dotyczyć:
 3. imion i nazwisk,
 4. telefonów,
 5. wizerunku,
 6. adresu e-mail,
 7. kodu pocztowego,
 8. tematu i treści wiadomości,
 9. zgód na przetwarzania danych osobowych.

VII. PLIKI COOKIES

 1. Administrator używa na swojej stronie www technologii cookies ( tzw. ciasteczek)
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika.
 4. Jeśli osoba/podmiot nie wyraża zgody na przetwarzanie plików cookies Administrator prosi o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie ewentualne pytania związane z Polityką można kierować na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.